Május hónap dokumentuma
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

Hentesek - Mészárosok


A háziállatok vágása és húsuk feldolgozása egészen napjainkig részben házi munka, részben az élelmiszeripar egyik legkorábban kialakult ágazatának alaptevékenysége. A parasztok a saját marhát főként mészárossal vágatták le, de többnyire vásárolták a marhahúst. A mészárszék joga a földesúri jogok közé tartozott.

A mészáros bíró, székbíró az elöljáróság tagja volt, és a mészárszékek, vágóhidak, húst áruló boltok felügyeletével foglalkozott. A mészárszékeket és a húst vizsgáló mestert húslátónak, széklátónak, látóbírónak nevezték. Ő bélyegezte meg a vidékről behajtott marhát, engedélye nélkül nem volt szabad azt levágni, vagy a húsát kimérni. A mészárszéket tisztán kellett tartani és silány, fertőzött húst nem árulhattak.

 A mészárosság tevékenységi körébe tartozott a vágóállat beszerzése, megölése, feldolgozása és a hús forgalomba hozatala. A marhavágás foglalkozásszerű jogát a mészárosok mindvégig igyekeztek maguknak fenntartani. Viszont a hentesek főként sertéssel foglalkoztak. Faluhelyen egymás mellett működött a hentes- és mészáros ipar. A mészárosok műhelyeiben vágólegények és a darabolást végző székálló legények dolgoztak. Egyes városok korán jelölték ki a közvágóhelyeket, hogy a lopott jószágot könnyen felismerhessék. A vágóhíd a 20. századig gyakran víz fölé épített valóságos hídlás volt. A céhek előírták, hogy a marhák vágását csak a folyók felett kialakított hídlábakon lehet végezni.

1794-ben felülvizsgálták a kiséri, apáti, ladányi és alsószentgyörgyi mészárszékek nyilvántartását. Fel kellett tüntetni a vágás napját, a jószág nemét, hány esztendős, szőre, szarva jellemzőit, milyen billogot visel és a gazda nevét. Az iratok alapján tudjuk, hogy ezeket rendszeresen ellenőrizte is az elöljáróság. Jászberényben, 1738-ban az alábbiakat jegyezték be a város jegyzőkönyvébe: „A városban két mészárszék működik. Ezek ügyeit a következő emberek intézik: [] Egy egy szék bíró, két mészáros, egy egy hajtó, egy vágó paktor []

Túrkeve város iratai között fennmaradtak a mészárszék számadásról készített jegyzékek. A mészárszékben juhokat és szarvasmarhákat vágtak le, pl. 1745-ben 156 bárányt és 219 szarvasmarhát.

Kisújszálláson a helység mészárszékében 1798-ban két mészárost alkalmaztak. Munkájukért pénzt kaptak, illetve megillette őket a levágandó marha bele, mája, tüdeje és lépe.

Szolnok városnak 1789-ben két mészárszéke volt, amit két személy bérelt. Az 1820-as évek elején azonban a város saját hatáskörébe vonta őket.

A hónap dokumentumaként a székbírák, mészárosok és hajtogatók (hajtók) esküszövegét mutatjuk be betűhív átírásban.

 

Székbírák esküje

 

Esküszöm (név) hogy ezen reám bizattatott Szék Bírói hivatalomban míg

lészek minden igyekezetemet arra fordítom, hogy a N. Városnak

mentül jobb s nagyobb hasznot, s előmenetelt tehessek, a Mé-

szár Széket mindenkor elegendő, s a mennyire lehet alkalma-

tos hússal készen tartván, a N. Város lakossainak személles vá-

logatás nélkül igazán, s egy aránt előmben adatott igaz mérték-

kel szolgálok cselédemmelis szolgaltatok nem tekéntvén sze-

retet adománt barátságot haragot és gyűlölséget félre tévén

magam hasznát kezemen forgandó jószágot vagy költséget

egyedül a N. Város hasznára forditom, és semmit azokbul

magamnak el nem tulajdonítok, meg elégedvén nékem

szabott Conventiommal, sőtt minden haszontalan költségeket

amennyire lehet el távoztatni igyekszem. Ezeken kívül Bírák

Uraimék parancsolatinak mindenekben engedelmes lévén,

a dögös marhát vagy betegest a Székben nem méretem.

 

Mészárosok esküje

 

Esküszöm (név) Hogy meddig ezen Mészárosi hivatalomban

Lészek Szék Birám parancsolatinak mindenekben engedelmes

lévén elömbe adatott mértékkel az húst kinek kinek sze-

mélly válogatás nélkül egy aránt s igazán minémű

minden dolgaimban mellyek Szék Biró Úr által reám bi-

zattatnak tellyes tehetségemmel azon lészek, hogy a N.

Városnak hasznára s előmenetelére lehessek, kezemben

adatott Költségbül semmit magamnak el nem tulajdonitok,

sem magam hasznára abbul semmit nem forditok, azon

kívül minden rendetlen magam viselésetül, melly szol-

gálatomban hátra maradást tehetne, a mennyire lehet ma-

gamot meg tartóztatom.

 

Hajtogatók esküje

 

Esküszöm (név) hogy meddig ezen hivatalban lészek Szék Biró Úr

Minden helyes Parancsolatiba igazan és hiven el járok,

És sem fáratságomat, sem magam hasznát nem tekéntvén

Minden tehetségemmel azon lészek, hogy a N. Városnak

hasznára, Szék Biró Úr böcsülletinek fentartására szolgá-

latommal lehessek, kezemen forgandó Váras költséget

haszontalan helyre nem költöm, sem abbúl magam hasz-

nára semmit nem forditok, meg elégedvén nékem ren-

delt conditiomval, hanem azokrul annak idejébe

Szék Biró Urnak helyess számot adok.

 

(MNL JNSZML Jászberény Protocollum Decisionum Senatorialium 1724-1749. 267-268. p.)

 

                                                                                     Czégény Istvánné 

                                                                            igazgató-helyettes, főlevéltáros

 

 


Oldaltérkép     |     Kapcsolat
wombat logo